IZOBRAZBA ZA GRUPNOG TERAPEUTA

Izobrazba omogućava grupno analitički pristup koji se može koristiti u socijalnom, zdravstvenom, edukacijskom i radnom okruženju. Daje teorijsko znanje, vještine i poznavanje tehnike neophodne za uspješno primjenjivanje grupnog pristupa.
Izobrazba prosječno traje tri godine. Iskustveni dio može se odvijati u grupno analitičkim grupama 1x ili 2x tjedno ili blok sustavu. Istovremeno započinje rad pripreme za supervizijsku grupu (PSG). Supervizija grupe koju edukant vodi započinje nakon izvješća PSG supervizora i traje u prosjeku 2 godine 1x tjedno ili u blok sustavu.
Pristupnici:Za pristup izobrazbi za grupnog terapeuta neophodno je:- dodiplomska, diplomska ili integrirana izobrazba zdravstvenog ili humanističkog usmjerenja- diploma završene pripremne izobrazbe (uvodnika) iz grupne analize- intervju kod tri edukatora iz grupne analize u organizaciji Instituta za grupnu analizu
Izobrazba za grupnog terapeuta obuhvaća :- minimum 200 sati osobnog iskustva iz grupne analize; - 40 sati pripreme za supervizijsku grupu i 80 sati grupne supervizije;- teorijske nastave 100 sati iz grupne analize i 50 sati iz psihoanalize.- PRISUSTVOVANJE STUČNIM SASTANCIMA IGA NAJMANJE DVA PUTA TIJEKOM IZOBRAZBE

Osobno iskustvo u grupi
Osobno iskustvo u grupi dobiva se sudjelovanjem u grupnom radu male grupnoanalitičke grupe jednom ili dva puta na tjedan ili u okviru blok sustava. Voditelji grupe su edukatori iz grupne analize. Uključenje u grupni rad organizira se preko Instituta za grupnu analizi u Zagrebu.
Cilj izobrazbe za grupnog terapeuta:Savladavanje znanja i vještina nužnih za primjenu grupnog pristupa i njegovih modifikacija u praksi.
Ishodi učenja izobrazbe za grupnog terapeuta: - Razumijevanje i kritička evaluacija vrijednosti ključnih grupno analitičkih koncepata;- Razumijevanje procesa grupnog razvoja;- Primjena ključnih grupno analitičkih koncepata; - Korištenje reflektirajućih vještina u razumijevanju paralelnih procesa;- Razumijevanje procesa grupne supervizije.
Teorijska nastava organizirana je u 3 modula:- Psihoanalitička teorija;- Uvod u grupno analitički proces;- Teorija i praksa grupnoanalitičkog rada.U teorijskoj nastavi koriste se razne mogućnosti kao što su prezentacije, grupne diskusije i radionice.

MODUL 3: PSIHOANALITIČKA TEORIJA
Nastava obuhvaća 50 nastavnih sati
Ciljevi modula 3: Upoznavanje sa psihodinamskim teorijskim konceptima i doprinosima ključnih teoretičara psihodinamskoj teoriji kao i psihodinamsko razumijevanje načina funkcioniranja psihičkog aparata.
Ishodi učenja modula 3.:- Razumijevanje osnovnih psihodinamskih teorijskih koncepata;- Upoznavanje sa doprinosima i razlikama u konceptualizacijama psihičkih fenomena;- Prepoznavanje psihodinamskih fenomena u praksi;- Sposobnost psihodinamske formulacije kod kazuističkog prikaza;- Prepoznavanje nivoa psihičkog konflikta i uloge ranog razvoja u formiranju psihičkih obrazaca.

Tematske cjeline:Teorija libida, Ego i Id, Superego, Načela psihičkog funkcioniranja, Mehanizmi obrane uključujući i acting out, Faze psihoseksualnog razvoja, Neurotski konflikt, Narcizam, Tumačenje snova, Razvoj odnosa prema objektu, Teorije objektnih odnosa, Doprinos M.Klein, W.R.D. Fairbraina, D.W. Winicotta, Doprinos M. Mahler, R. Spitz. Doprinos H. Kohuta i O. Kernberga. Doprinos H. Hartmana. Teorija attachmenta (J. Bowlby, P. Fonagy). Doprinos J. Lacana, relacijska teorija (Stephen Mitchell, Jay Greenberg). Empatija, Transfer i transferna neuroza, Kontratransfer, Otpori, Konfrontacija, Interpretacija, Prorada.Nastava se provodi u obliku seminara i radionica.

MODUL 4: UVOD U GRUPNO ANALITIČKI PROCES
Nastava obuhvaća 50 nastavnih sati.
Cilj modula 4.: Razumijevanje grupno analitičkog procesa i dinamike, teorijsko razumijevanje koncepata, njihov povijesni kontekst i evaluacija efikasnosti grupnog rada.
Ishodi učenja modula 4.: - Mogućnost prepoznavanja i primjene naučenog u praksi;- Mogućnost komparacije različitih pristupa u radu sa grupama;- Razumijevanje procesa grupnog razvoja.
Tematske cjeline:Uvod u teorijske i kliničke koncepte koji podupiru grupni rad. Grupno analitički koncept dinamike administracije, procjene, uloga voditelja, granice grupe i razvoj grupe.
Grupni matriks, kohezija i koherencija, fenomeni grupe, zrcaljenje, pojedinac u grupnom procesu, grupa kao cjelina, grupna kultura .
Okvir grupe, organiziranje grupe (indikacija, selekcija, priprema za ulazak, drop out, ulazak novog člana, izlazak i prestanak rada ), uloga voditelja, razvoj grupe (faze grupnog procesa), komunikacija, interakcija, participacija-razine i oblici), grupni otpori, acting out u grupi, oblici teških patologija i rad s njima.
Nastava se provodi u obliku seminara i radionica.

MODUL 5: GRUPNO ANALITIČKI KONCEPTI U PRAKTIČNOM RADU/PSG I SUPERVIZIJA
Ciljevi modula 5: Razvijanje sposobnosti razumijevanja cijelog niza grupno analitičkih koncepata iz perspektive iskustva i razumijevanje grupnog procesa pomoću i kroz rad u pripremnoj supervizijskoj grupi (PSG) i nakon toga u superviziji.

Ishodi učenja modula 5:
Uspješnim završetkom edukacije u ovom modulu od edukanta se očekuje da bude sposoban:- Razumjeti grupni proces i dinamiku iz iskustvene perspektive;- Razumjeti paralelne procese kroz rad u PSG grupi;- Primijeniti grupno analitički koncept na cijeli niz konteksta (razne vrste grupa);- Upotrijebiti refleksivne vještine PSG u razumijevanju paralelnih procesa;- Razumjeti proces grupne supervizije;
Nastavni plan: Ovaj se modul provodi u dva dijela

MODUL 5A: PRIPREMA ZA SUPERVIZIJSKU GRUPU (PSG)
Za rad u PSG predviđeno je minimum 40 sati.
Ovaj modul temelji se na široj bazi iskustvenog i psihoedukacijskog stjecanja znanja. Fokusiran je na primjenu grupno analitičkih koncepata na cijeli niz drugih konteksta.
PSG se sastoji do šest edukanata i supervizora. Edukanti redoslijedom prezentiraju svoj rad kojeg izabiru u PSG i navedeno se onda diskutira iz grupno analitičke perspektive od strane cijele grupe i supervizora.
Dovoljno je vremena za refleksiju u PSG procesu. Predviđeno je minimum 5 sati godišnje po edukantu za prezentaciju i procjenu.
Uloga PSG supervizora:- osiguranje edukacijskih, sigurnih i suportivnih supervizijskih grupa u kojima grupno analitičke teme i koncepti se istražuju u relaciji sa edukantovom prezentacijom problematike grupnog rada. - procjena edukantovog napretka u području specifičnih kompetencija
Obaveze edukanata:- prikazati proces izbora i pripreme članova za grupu;- prikazati grupu pri pripremama za supervizijsku grupu. To može biti grupa koju vode ili bilo koja u čijem radu sudjeluju. Klinička i teorijska pitanja koja se postavljaju mogu biti diskutirana u grupi, a grupa će tada posluži kao supervizijski medij;- izrada materijala za prezentaciju u PSG i pronalaženje teme koje su za daljnje istraživanje;- proučavanje niza članaka koji se odnose na specifične teme iz rada u grupama.
Pitanja za razmatranje u PSG uključuju:- Frekvenciju seansi grupe koju član prikazuje- Stabilnost članova u grupi- Priroda uloge edukanta u grupi- Etička pitanja
Grupe koje se prikazuju: Široki raspon grupa je prihvatljiv u ovom dijelu Modula 5. Grupe se mogu održavati u javno zdravstvenim institucijama, centrima socijalne skrbi kao i u različitim okruženjima zajednice, tako i u različitim radilištima. Podesnost grupe treba biti prodiskutirana prije prijave sljedećeg modula.
Edukanti koji nisu upoznati sa slaganjem grupe, preporučuje se odgađanje početka grupe do vremena kada se steknu uvjeti, tj. da se tijekom PSG diskutiraju pitanja koja se tiču navedenoga.
Edukanti koji žele nastaviti izobrazbu za grupnog analitičara u ovom dijelu supervizije mogu formirati neurotsku grupu pacijenata te diskutirati indikaciju, izbor i pripremu pacijenata za grupu.

MODUL 5 B: SUPERVIZIJA
Za ovaj dio supervizije potreban je minimum od 80 sati.
Supervizija se odvija u grupama do 4-6 edukanata s preporukom da se iznimno radi sa šest edukanata. Tijekom supervizije prikazuje se vlastiti rad u grupama.
Edukanti koji polaze izobrazbu za grupnog terapeuta prikazuju grupni rad u grupama koje mogu biti neke od već navedenih a koje su započeli u PSG grupi.

MODUL 6: TEORIJA I PRAKSA GRUPNOANALITIČKOG RADA
Nastava obuhvaća 50 nastavnih sati
Cilj modula 6: dobivanje baze za kritičku eksploraciju kreativnog načina u kojem se grupna analiza razvija i primjena analitičkih koncepata u svakodnevnoj praksi.
Ishodi učenja modula 6:- Razumjevanje specifičnih grupnoanalitičkih procesa;- Sposobnost modifikacije grupnoanalitičke tehnike u raznim radnim okruženjima;- Prepoznavanje grupnih fenomena;- Prepoznavanje otpora u grupi:- Prepoznavanje faza razvoja grupe;- Primjena terapijskih intervencija.
Tematske cjelineGrupni fenomeni koje opserviramo i koristimo u radu grupe. Koncepti kao što su: bazični i dimamički matriks, socijalno nesvjesno, grupni fenomeni; zrcaljenja, rezonance i lokacije, razina razumijevanja psihičkih poremećaja - trebaju biti usvojeni. Značajke u korištenju terapijske zajednice, srednje velikih grupa i velike grupe.
Modifikacije grupne analize i njena primjena u specifičnim terapijskim okruženjima.
Prijenos i protuprijenos u grupnoj analizi, otpori, terapijske intervencije, prorada i uvid, snovi , odnos grupne analize i drugih psihoanalitičkih pravaca (M. Klein, O. Kernberg, D. Winnicott, H. Kohut)
Nastava se provodi u obliku seminara i radionica.
Edukatori IGA su voditelji seminara i dužni su na vrijeme dati popis literature polaznicima i provjeravati razinu usvojenog znanja.

ZAVRŠETAK IZOBRAZBE
Izobrazba za grupnog terapeuta završava sa - pozitivnim izvješćem edukatora - pisanim esejom koji treba biti veličine od najmanje 2000-4000 riječi, a treba se odnositi na teorijsku obradu problema koji je bio prepoznat tijekom supervizije. Kandidati koji nisu imali tijekom svoje bazične izobrazbe najmanje 40 sati teorijske nastave iz područja psihopatologije, a početkom izobrazbe započinju raditi u području mentalnog zdravlja, neophodan je završni ispit iz psihopatologije kojeg organizira IGA.
Literatura dostatna za ovaj ispit je:Moro Lj, Frančišković T.: Psihijatrija, udžbenik za više zdravstvene studije, Zagreb, Medicinska naklada,Kandidati koji nemaju kliničkog iskustva u radu sa pacijentima sa mentalnim poremećajima trebaju provesti 300 sati kliničke prakse u edukacijskoj ustanovi koja ima akreditaciju za provođenje specijalističkog staža iz psihoterapije i kliničke psihijatrije.Neophodan je završni ispit iz psihopatologije kojeg organizira IGA.
Izobrazba završava nakon zadovoljenja svih navedenih točaka dobivanjem certifikata o završenoj izobrazbi za grupnog terapeuta koju izdaje IGA, a potpisuju predsjednik IGA i edukatori koji su u izobrazbu bili uključeni.

TOP