EDUKACIJA

IZOBRAZBA IZ GRUPNE ANALIZE
Grupna analiza je jedna od psihoterapijskih tehnika s dominantnim psihodinamskim pristupom. Razmatra odnose između članova grupe i stvara mrežu aktivnosti putem kojih članovi grupe stječu novo emocionalno iskustvo koje tada koriste u profesionalnom i privatnom svakodnevnom životu.
Općeniti ciljevi izobrazbe: upoznati i senzibilizirati kandidate na principe grupne dinamike i analize kroz predavanja, seminare i iskustvene grupe. Teorijsko i iskustveno učenje upućuje ih kako stvarno grupa funkcionira. Izobrazba omogućuje osobni i profesionalni razvoj.
Ishodi učenja: ovise o stupnjem izobrazbe za koju se kandidat odlučio.
Stupanj A - Pripremna izobrazba iz grupne analize (obuhvaća modul 1 i 2)
Stupanj B - Izobrazba za grupnog terapeuta (obuhvaća modul 3-6)
Stupanj C - Izobrazba za grupnog analitičara (obuhvaća modul 7 i 8)
Stupanj D - Supervizor iz grupne analize (obuhvaća modul 9)
Stupanj E - Edukator iz grupne analize (obuhvaća modul 10)

PRIPREMNA IZOBRAZBA IZ GRUPNE ANALIZE
Pripremna izobrazba namijenjena je stjecanju bazičnih informacija o grupnoj analizi i neophodna je za nastavak edukacije u slijedeća dva stupnja.
Obuhvaća 60 sati iskustvenih grupa i 30 sati teorije.
Iskustveni sati organiziraju se jednom tjedno ili u blok sustavu u malim grupama od 6-12 članova. Teorijska nastava je organizirana u 2 modula.
Pristupnici: Osobe sa završenom dodiplomskom, diplomskom ili integriranom izobrazbom zdravstvenog, društvenog ili humanističkog smjera.
Ciljevi pripremne izobrazbe iz grupne analize:Upoznavanje i senzibiliziranje sa osnovnim principima grupne analize kao i psihodinamske teorije kroz predavanja i iskustvene grupe.
Ishodi učenja pripremne izobrazbe iz grupne analize:- Prepoznavanje efekta grupne dinamike na samom sebi i drugima;- Povećanje svjesnosti o samom sebi i kako utječe član grupe na druge;- Prepoznavanje grupne dinamike iz grupno analitičke perspektive;- Prepoznavanje značenja bazičnih grupno analitičkih termina;- Prepoznavanje značenja psihoanalitičkih termina kao što je transfer, kontratransfer, mehanizmi obrane, projektivni mehanizmi i njihova važnost za razvoj grupe.

MODUL 1: OSNOVE PSIHOANALITIČKE TEORIJE
Obuhvaća 10 nastavnih sati.
Cilj modula 1: Upoznavanje sa osnovama psihoanalitičke teorije koje su nužne za razumijevanje psihičkih procesa.
Ishodi učenja modula 1:- Razumijevanje utjecaja ranog razvoja na formiranje psihičkih struktura;- Prepoznavanje obrambenih mehanizama.
Tematske cjeline:Topografska i strukturna teorija, Struktura psihičkog aparata, Faze psihoseksualnog razvoja, Obrambeni mehanizmi, Transfer/kontratransfer

MODUL 2: OSNOVE GRUPNO ANALITIČKE TEORIJE
Modul 2. obuhvaća 20 sati teorijske nastave.
Cilj modula 2: Upoznavanje sa osnovama grupno analitičke teorije i prakse.
Ishodi učenja modula 2: - Upoznavanje efekata grupne dinamike na samom sebi i drugima;- Prepoznavanje na koji način član grupe utječe na druge;- Prepoznavanje značenja bazičnih grupno analitičkih termina.
Tematske cjelinePovijest grupne analize, Indikacije za grupnu analizu, Organiziranje grupe, Priprema za ulazak u grupnu analizu, Setting, Faze grupnog procesa, Otpori u grupi, Voditelj grupe, Terapijske intervencije u grupnoj analizi, Korištenje snova u grupnoj analizi, Lječidbeni čimbenici u grupnoj analizi, Primjena grupne analize I/II, Pojedinac u grupnom procesu, Grupna analiza teških pacijenata, Acting out u grupnoj analizi, Srednja grupa, Terapijska zajednica, Velika grupa,
Diplomu mogu dobiti pristupnici koji ostvare redovitost u 80% sadržaja.
Po završenoj izobrazbi polaznici dobivaju diplomu o završenoj pripremnoj izobrazbi iz grupne analize.
Ova je diploma neophodna za nastavak izobrazbe u slijedećim stupnjevima.

IZOBRAZBA ZA GRUPNOG TERAPEUTA
Izobrazba omogućava grupno analitički pristup koji se može koristiti u socijalnom, zdravstvenom, edukacijskom i radnom okruženju. Daje teorijsko znanje, vještine i poznavanje tehnike neophodne za uspješno primjenjivanje grupnog pristupa.
Izobrazba prosječno traje tri godine. Iskustveni dio može se odvijati u grupno analitičkim grupama 1x ili 2x tjedno ili blok sustavu. Istovremeno započinje rad pripreme za supervizijsku grupu (PSG). Supervizija grupe koju edukant vodi započinje nakon izvješća PSG supervizora i traje u prosjeku 2 godine 1x tjedno ili u blok sustavu.
Pristupnici:Za pristup izobrazbi za grupnog terapeuta neophodno je:- dodiplomska, diplomska ili integrirana izobrazba zdravstvenog ili humanističkog usmjerenja- diploma završene pripremne izobrazbe (uvodnika) iz grupne analize- intervju kod tri edukatora iz grupne analize u organizaciji Instituta za grupnu analizu
Izobrazba za grupnog terapeuta obuhvaća :- minimum 200 sati osobnog iskustva iz grupne analize; - 40 sati pripreme za supervizijsku grupu i 80 sati grupne supervizije;- teorijske nastave 100 sati iz grupne analize i 50 sati iz psihoanalize.- PRISUSTVOVANJE STUČNIM SASTANCIMA IGA NAJMANJE DVA PUTA TIJEKOM IZOBRAZBE

Osobno iskustvo u grupi
Osobno iskustvo u grupi dobiva se sudjelovanjem u grupnom radu male grupnoanalitičke grupe jednom ili dva puta na tjedan ili u okviru blok sustava. Voditelji grupe su edukatori iz grupne analize. Uključenje u grupni rad organizira se preko Instituta za grupnu analizi u Zagrebu.
Cilj izobrazbe za grupnog terapeuta:Savladavanje znanja i vještina nužnih za primjenu grupnog pristupa i njegovih modifikacija u praksi.
Ishodi učenja izobrazbe za grupnog terapeuta: - Razumijevanje i kritička evaluacija vrijednosti ključnih grupno analitičkih koncepata;- Razumijevanje procesa grupnog razvoja;- Primjena ključnih grupno analitičkih koncepata; - Korištenje reflektirajućih vještina u razumijevanju paralelnih procesa;- Razumijevanje procesa grupne supervizije.
Teorijska nastava organizirana je u 3 modula:- Psihoanalitička teorija;- Uvod u grupno analitički proces;- Teorija i praksa grupnoanalitičkog rada.U teorijskoj nastavi koriste se razne mogućnosti kao što su prezentacije, grupne diskusije i radionice.

MODUL 3: PSIHOANALITIČKA TEORIJA
Nastava obuhvaća 50 nastavnih sati
Ciljevi modula 3: Upoznavanje sa psihodinamskim teorijskim konceptima i doprinosima ključnih teoretičara psihodinamskoj teoriji kao i psihodinamsko razumijevanje načina funkcioniranja psihičkog aparata.
Ishodi učenja modula 3.:- Razumijevanje osnovnih psihodinamskih teorijskih koncepata;- Upoznavanje sa doprinosima i razlikama u konceptualizacijama psihičkih fenomena;- Prepoznavanje psihodinamskih fenomena u praksi;- Sposobnost psihodinamske formulacije kod kazuističkog prikaza;- Prepoznavanje nivoa psihičkog konflikta i uloge ranog razvoja u formiranju psihičkih obrazaca.

Tematske cjeline:Teorija libida, Ego i Id, Superego, Načela psihičkog funkcioniranja, Mehanizmi obrane uključujući i acting out, Faze psihoseksualnog razvoja, Neurotski konflikt, Narcizam, Tumačenje snova, Razvoj odnosa prema objektu, Teorije objektnih odnosa, Doprinos M.Klein, W.R.D. Fairbraina, D.W. Winicotta, Doprinos M. Mahler, R. Spitz. Doprinos H. Kohuta i O. Kernberga. Doprinos H. Hartmana. Teorija attachmenta (J. Bowlby, P. Fonagy). Doprinos J. Lacana, relacijska teorija (Stephen Mitchell, Jay Greenberg). Empatija, Transfer i transferna neuroza, Kontratransfer, Otpori, Konfrontacija, Interpretacija, Prorada.Nastava se provodi u obliku seminara i radionica.

MODUL 4: UVOD U GRUPNO ANALITIČKI PROCES
Nastava obuhvaća 50 nastavnih sati.
Cilj modula 4.: Razumijevanje grupno analitičkog procesa i dinamike, teorijsko razumijevanje koncepata, njihov povijesni kontekst i evaluacija efikasnosti grupnog rada.
Ishodi učenja modula 4.: - Mogućnost prepoznavanja i primjene naučenog u praksi;- Mogućnost komparacije različitih pristupa u radu sa grupama;- Razumijevanje procesa grupnog razvoja.
Tematske cjeline:Uvod u teorijske i kliničke koncepte koji podupiru grupni rad. Grupno analitički koncept dinamike administracije, procjene, uloga voditelja, granice grupe i razvoj grupe.
Grupni matriks, kohezija i koherencija, fenomeni grupe, zrcaljenje, pojedinac u grupnom procesu, grupa kao cjelina, grupna kultura .
Okvir grupe, organiziranje grupe (indikacija, selekcija, priprema za ulazak, drop out, ulazak novog člana, izlazak i prestanak rada ), uloga voditelja, razvoj grupe (faze grupnog procesa), komunikacija, interakcija, participacija-razine i oblici), grupni otpori, acting out u grupi, oblici teških patologija i rad s njima.
Nastava se provodi u obliku seminara i radionica.

MODUL 5: GRUPNO ANALITIČKI KONCEPTI U PRAKTIČNOM RADU/PSG I SUPERVIZIJA
Ciljevi modula 5: Razvijanje sposobnosti razumijevanja cijelog niza grupno analitičkih koncepata iz perspektive iskustva i razumijevanje grupnog procesa pomoću i kroz rad u pripremnoj supervizijskoj grupi (PSG) i nakon toga u superviziji.

Ishodi učenja modula 5:
Uspješnim završetkom edukacije u ovom modulu od edukanta se očekuje da bude sposoban:- Razumjeti grupni proces i dinamiku iz iskustvene perspektive;- Razumjeti paralelne procese kroz rad u PSG grupi;- Primijeniti grupno analitički koncept na cijeli niz konteksta (razne vrste grupa);- Upotrijebiti refleksivne vještine PSG u razumijevanju paralelnih procesa;- Razumjeti proces grupne supervizije;
Nastavni plan: Ovaj se modul provodi u dva dijela

MODUL 5A: PRIPREMA ZA SUPERVIZIJSKU GRUPU (PSG)
Za rad u PSG predviđeno je minimum 40 sati.
Ovaj modul temelji se na široj bazi iskustvenog i psihoedukacijskog stjecanja znanja. Fokusiran je na primjenu grupno analitičkih koncepata na cijeli niz drugih konteksta.
PSG se sastoji do šest edukanata i supervizora. Edukanti redoslijedom prezentiraju svoj rad kojeg izabiru u PSG i navedeno se onda diskutira iz grupno analitičke perspektive od strane cijele grupe i supervizora.
Dovoljno je vremena za refleksiju u PSG procesu. Predviđeno je minimum 5 sati godišnje po edukantu za prezentaciju i procjenu.
Uloga PSG supervizora:- osiguranje edukacijskih, sigurnih i suportivnih supervizijskih grupa u kojima grupno analitičke teme i koncepti se istražuju u relaciji sa edukantovom prezentacijom problematike grupnog rada. - procjena edukantovog napretka u području specifičnih kompetencija
Obaveze edukanata:- prikazati proces izbora i pripreme članova za grupu;- prikazati grupu pri pripremama za supervizijsku grupu. To može biti grupa koju vode ili bilo koja u čijem radu sudjeluju. Klinička i teorijska pitanja koja se postavljaju mogu biti diskutirana u grupi, a grupa će tada posluži kao supervizijski medij;- izrada materijala za prezentaciju u PSG i pronalaženje teme koje su za daljnje istraživanje;- proučavanje niza članaka koji se odnose na specifične teme iz rada u grupama.
Pitanja za razmatranje u PSG uključuju:- Frekvenciju seansi grupe koju član prikazuje- Stabilnost članova u grupi- Priroda uloge edukanta u grupi- Etička pitanja
Grupe koje se prikazuju: Široki raspon grupa je prihvatljiv u ovom dijelu Modula 5. Grupe se mogu održavati u javno zdravstvenim institucijama, centrima socijalne skrbi kao i u različitim okruženjima zajednice, tako i u različitim radilištima. Podesnost grupe treba biti prodiskutirana prije prijave sljedećeg modula.
Edukanti koji nisu upoznati sa slaganjem grupe, preporučuje se odgađanje početka grupe do vremena kada se steknu uvjeti, tj. da se tijekom PSG diskutiraju pitanja koja se tiču navedenoga.
Edukanti koji žele nastaviti izobrazbu za grupnog analitičara u ovom dijelu supervizije mogu formirati neurotsku grupu pacijenata te diskutirati indikaciju, izbor i pripremu pacijenata za grupu.

MODUL 5 B: SUPERVIZIJA
Za ovaj dio supervizije potreban je minimum od 80 sati.
Supervizija se odvija u grupama do 4-6 edukanata s preporukom da se iznimno radi sa šest edukanata. Tijekom supervizije prikazuje se vlastiti rad u grupama.
Edukanti koji polaze izobrazbu za grupnog terapeuta prikazuju grupni rad u grupama koje mogu biti neke od već navedenih a koje su započeli u PSG grupi.

MODUL 6: TEORIJA I PRAKSA GRUPNOANALITIČKOG RADA
Nastava obuhvaća 50 nastavnih sati
Cilj modula 6: dobivanje baze za kritičku eksploraciju kreativnog načina u kojem se grupna analiza razvija i primjena analitičkih koncepata u svakodnevnoj praksi.
Ishodi učenja modula 6:- Razumjevanje specifičnih grupnoanalitičkih procesa;- Sposobnost modifikacije grupnoanalitičke tehnike u raznim radnim okruženjima;- Prepoznavanje grupnih fenomena;- Prepoznavanje otpora u grupi:- Prepoznavanje faza razvoja grupe;- Primjena terapijskih intervencija.
Tematske cjelineGrupni fenomeni koje opserviramo i koristimo u radu grupe. Koncepti kao što su: bazični i dimamički matriks, socijalno nesvjesno, grupni fenomeni; zrcaljenja, rezonance i lokacije, razina razumijevanja psihičkih poremećaja - trebaju biti usvojeni. Značajke u korištenju terapijske zajednice, srednje velikih grupa i velike grupe.
Modifikacije grupne analize i njena primjena u specifičnim terapijskim okruženjima.
Prijenos i protuprijenos u grupnoj analizi, otpori, terapijske intervencije, prorada i uvid, snovi , odnos grupne analize i drugih psihoanalitičkih pravaca (M. Klein, O. Kernberg, D. Winnicott, H. Kohut)
Nastava se provodi u obliku seminara i radionica.
Edukatori IGA su voditelji seminara i dužni su na vrijeme dati popis literature polaznicima i provjeravati razinu usvojenog znanja.

ZAVRŠETAK IZOBRAZBE
Izobrazba za grupnog terapeuta završava sa - pozitivnim izvješćem edukatora - pisanim esejom koji treba biti veličine od najmanje 2000-4000 riječi, a treba se odnositi na teorijsku obradu problema koji je bio prepoznat tijekom supervizije. Kandidati koji nisu imali tijekom svoje bazične izobrazbe najmanje 40 sati teorijske nastave iz područja psihopatologije, a početkom izobrazbe započinju raditi u području mentalnog zdravlja, neophodan je završni ispit iz psihopatologije kojeg organizira IGA.
Literatura dostatna za ovaj ispit je:Moro Lj, Frančišković T.: Psihijatrija, udžbenik za više zdravstvene studije, Zagreb, Medicinska naklada,Kandidati koji nemaju kliničkog iskustva u radu sa pacijentima sa mentalnim poremećajima trebaju provesti 300 sati kliničke prakse u edukacijskoj ustanovi koja ima akreditaciju za provođenje specijalističkog staža iz psihoterapije i kliničke psihijatrije.Neophodan je završni ispit iz psihopatologije kojeg organizira IGA.
Izobrazba završava nakon zadovoljenja svih navedenih točaka dobivanjem certifikata o završenoj izobrazbi za grupnog terapeuta koju izdaje IGA, a potpisuju predsjednik IGA i edukatori koji su u izobrazbu bili uključeni.

IZOBRAZBA ZA GRUPNOG ANALITIČARA
Izobrazba za grupnog analitičara osposobljava kandidata za samostalni psihoterapijski rad u grupi tehnikom grupne analize koja je jedna od psihodinamskih psihoterapijskih tehnika.
Pristupnici moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:- diploma završenog diplomskog ili integriranog studija zdravstvenog, humanističkog usmjerenja;- završena pripremna izobrazba iz grupne analize (A stupanj);- tri intervjua ili- završen B stupanj izobrazbe tj. završenu izobrazbu za grupnog terapeuta;- pozitivnu ocjenu dva dotadašnja edukatora
Izobrazba za grupnog analitičara obuhvaća u cjelini- minimum 360 sati osobne grupne analize (ako je završio ili pohađao izobrazbu iz stupnja B tada u ovom stupnju najmanje 200 sati);- minimum 240 sati grupne supervizije i to kod dva supervizora (ako je završio ili pohađao izobrazbu iz stupnja B tada u ovom stupnju najmanje 160 sati);- teorijske nastave 150 sati iz grupne analize i 50 sati iz psihoanalize (ako je završio ili pohađao izobrazbu iz stupnja B tada u ovom stupnju 50 sati teorijske nastave iz grupnoanalitičke teorije).- PRISUSTVOVANJE STUČNIM SASTANCIMA IGA NAJMANJE TRI PUTA TIJEKOM IZOBRAZBE
Osobno grupno analitičko iskustvoOsobna grupna analiza je kamen temeljac grupno analitičke izobrazbe, uz podliježeću supervizijsku praksu i teorijsko učenje. Kako edukant napreduje kao pacijent, tako napreduje i kao voditelj grupe koju je sam formirao. Edukant stječe iz prve ruke terapijsko iskustvo grupne analize. Znanje i senzitivnost za proces razvijaju se paralelno, a stečeni su kroz iskustvo i temelj su za edukantov razvoj u kliničkom radu.
Cilj izobrazbe za grupnog analitičara: omogućiti kandidatu da razvije kritičko i istraživačko razmišljanje prema psihoanalitičkoj i socijalnoj teoriji. Taj cilj je moguć kroz kliničko i teorijsko učenje, superviziju i vlastito iskustvo rada na sebi.
Rezultat učenja izobrazbe za grupnog analitičara:- Savladavanje znanja o povijesti i primjeni grupno analitičke i psihoanalitičke teorije te znanje o razvoju čovjeka iz psihosocijalne i psihoanalitičke perspektive;- Savladavanje kliničke primjene grupne analize;- Povećanje kapaciteta za razumijevanje, reprodukciju i kritičku evaluaciju grupno analitičke i psihoanalitičke teorije te kapacitet za određivanje kliničke primjene grupno analitičke teorije u svjetlu kliničkih argumenata;- Usvajanje naučenog i primjena u svakodnevnom kliničkom radu;- Usvajanje indikacije za grupno analitičku terapiju ili za neku drugu formu psihoterapije i primjenu grupne analize prema profesionalno odgovarajućim standardima razvoja osobnih sposobnosti u grupnom settingu;- Usvajanje svjesnosti o etičnim aspektima rada s pacijentom;- Razumijevanje srži grupne analize i mogućnosti primjene u drugim područjima.
Provedba grupno terapijskog iskustva
Edukant se obvezuje na 1 ili 2x tjednu grupnu analizu vođenu od grupnog analitičara sa stupnjem edukatora koji je od strane IGA nominiran da može raditi terapijski dio. Edukant i njegov terapeut su osobno odgovorni za tijek terapije (uređivanje plaćanja i sve ostale aspekte terapijskog iskustva). Ako se radi o blok sustavu tada Upravni odbor IGA u dogovoru s Povjerenstvom za izobrazbu i lokalnim organizatorom određuje edukatore koji će raditi u blok sustavu.
Trajanje terapije nije fiksno. Napredak se sustavno evaluira. Paralelno se odvija proces supervizije i teorijske nastave, te završava predajom kliničkog eseja koji treba biti prihvaćen od recenzenata.
Teorijska nastava

MODUL 7: POSEBNE TEME IZ GRUPNOANALITIČKE TEORIJE
Modul obuhvaća 50 sati nastave, ako je kandidat završio modul 4. i 6.Cilj modula 7: Upoznavanje sa nekim specifičnim aspektima grupnoanalitičke teorije i prakse kao i sa novijim teorijskim i praktičkim temama koje se proučavaju.
Ishodi učenja modula 7:- Usvajanje kritičkog promišljanja o teoriji i praksi grupne analize;- Upoznavanje sa novim istraživanjima u tom području.
Tematske cjeline:Osobnost grupnog analitičara, terapijski čimbenici, velika i srednja grupa, interdisciplinarni vidici grupno analitičke prakse, odnos grupne analize i drugih grupno analitičkih pravaca (W. Bion, I. Yalom), istraživanje u grupnoj analizi.
Minimalno 20 nastavnih sati organizira se kao reading seminar sa recentnim temama iz časopisa Group analysis, Grop, International group psychotherapy.
Edukatori IGA su voditelji seminara i obavezni su savjetovati kandidata o literaturi.

MODUL 8: SUPERVIZIJA
Modul obuhvaća minimum 160 sati supervizije kod dva supervizora ako je edukant završio modul 5A i 5B, u suprotnom 240 sati.
Cilj modula 8: Aktiviranje praktičkog znanja za samostalni grupnoanalitički rad te prepoznavanje i usvajanje teorijskih koncepata kroz praksu.
Ishod učenja modula 8:- Kritičko savladavanje teorijskih koncepata grupne analize;- Savladavanje kliničke primjene grupne analize;- Povećanje kapaciteta za razumijevanje, reprodukciju i kritičku evaluaciju grupno analitičke i psihoanalitičke teorije te kapacitet za određivanje kliničke primjene grupno analitičke teorije u svjetlu kliničkih argumenata;- Usvajanje naučenog u svakodnevnom kliničkom radu;- Usvajanje indikacije za grupno analitičku terapiju ili za neku drugu formu psihoterapije i primjenu grupne analize prema profesionalno odgovarajućim standardima;- Usvajanje svjesnosti o etičnim aspektima rada s pacijentom;- Razumijevanje srži grupne analize i mogućnosti primjene u drugim područjima.

ZAVRŠETAK IZOBRAZBE:
Izobrazba završava:- pohađanjem svih zadanih cjelina u najmanjem minimumu zadanih sati;- pozitivnim izvješćem voditelja iskustvene grupe i oba supervizora - pozitivnom evaluacijom završnog rada.
Završni rad obuhvaća minimum 4000-6000 riječi, a odnosi se na elaboraciju nekog od grupnih fenomena ili elemenata grupnog procesa uz korištenje literature i uz ilustraciju navedenog iz iskustva vođenja male grupe.
Završni rad radi se uz mentorstvo jednog od supervizora. Završni rad predaje se Povjerenstvu za izobrazbu IGA na procjenu.- kandidati koji nisu imali tijekom svoje bazične izobrazbe najmanje 40 sati teorijske nastave iz područja psihopatologije a početkom izobrazbe započinju raditi u području mentalnog zdravlja, neophodan je završni ispit iz psihopatologije kojeg organizira IGA.
Literatura za ovaj ispit je:Moro Lj,Frančišković T.: Psihijatrija, udžbenik za više zdravstvene studije, Zagreb, Medicinska nakladaKandidati koji nemaju kliničkog iskustva u radu sa pacijentima sa mentalnim poremećajima trebaju provesti 300 sati kliničke prakse u edukacijskoj ustanovi koja ima akreditaciju za provođenje specijalističkog staža iz psihoterapije i kliničke psihijatrije.
Izobrazba završava nakon zadovoljenja svih navedenih točaka dobivanjem certifikata o završenoj izobrazbi za grupnog analitičara koju izdaje IGA, a potpisuju predsjednik IGA i edukatori koji su u izobrazbu bili uključeni.

SUPERVIZOR IZ GRUPNE ANALIZE
Izobrazba se odvija kroz jedan modul i dodatne aktivnosti.
Cilj: izobrazbe je osposobiti kandidata za vođenje supervizije drugih kandidata.
Ishodi učenja:- Produbiti sposobnost refleksije na grupni proces;- Povezivati teorijske koncepte sa grupnim dešavanjima;- Kritički evaluirati grupne procese uz razumijevanje svih nivoa grupne komunikacije;- Savladati načine prezentacije opserviranog u grupnom settingu;- Razviti sposobnost postupnog vođenja kandidata kroz supervizijski proces.

MODUL 9: SUPERVIZIJSKA OPSERVACIJA U GRUPNOJ ANALIZI
Pristupnici: za ovaj stupanj mogu se kandidirati samo grupni analitičari.
Prije pristupanja edukaciji potrebno je dobiti pozitivno mišljenje Povjerenstva za izobrazbu IGA.
Mišljenje Povjerenstva se dobiva na zamolbu kandidata i temelji se na evaluacijama dotadašnjeg sudjelovanja u edukaciji i treba biti obrazloženo.
Modul se provodi kroz najmanje 50 sati supervizije grupnoanalitičkog rada u okruženju supervizijske grupe. Supervizori su članovi IGA sa stupnjem edukatora.
U okviru supervizija posebno se naglasak stavlja na: - refleksije kandidata na supervizijski materijal drugih kandidata u supervizijskoj grupi;- povezivanje teorijskih koncepata sa grupnom dinamikom u praksi.
Preporuča se supervizija edukacijske grupe pripremne izobrazbe iz grupne analize.
Stupanj supervizora stječe se ispunjavanjem slijedećih kriterija:- pozitivno izvješće edukatora/supervizora kroz evaluacijski obrazac - sudjelovanje na barem jednom skupu vezanom za grupno psihoterapijski rad- održavanje barem jednog teorijskog seminara u edukacijskim programima IGA ili njegovih podružnica tijekom godine dana.
Ispunjavanjem navedenih uvjeta kandidat stječe potvrdnicu o stupnju Supervizora iz grupne analize IGA.

EDUKATOR IZ GRUPNE ANALIZE
Izobrazba se odvija kroz jedan modul i dodatne aktivnosti.
Cilj izobrazbe je osposobljavanje kandidata za prenošenje praktičkog i teorijskog znanja iz područja grupne analize.
Ishod učenja:- razumijevanje procesa učenja kroz praksu i teoriju grupne analize;- savladavanje kritičke opservacije grupnih procesa i grupnih fenomena;- usvajanje edukacijskog pristupa; - razvijanje interesa za razvoj grupnoanalitičke misli.

MODUL 10: CIJELOVITO RAZUMIJEVANJE GRUPNOANALITIČKIH PROCESA
Modul se sastoji od najmanje 30 sati supervizije od čega se barem 10 sati treba odnositi na superviziju edukacijskih grupa u sklopu Pripremne izobrazbe iz grupne analize.
Pristupnici su kandidati koji su stekli stupanj supervizora iz grupne analize i dobili pozitivno mišljenje Povjerenstva za izobrazbu IGA.
Supervizori kandidatima za edukatora su članovi IGA sa stupnjem edukatora.
U okviru supervizija posebno se naglasak stavlja na: - aktivnost kandidata u supervizijskim grupama vezano za materijal drugih kandidata u supervizijskoj grupi;- ilustriranje teorijskih koncepata sa grupnom dinamikom u praksi;- problematiziranje praktičkih i teorijskih problema u sklopu supervizijskog rada;- tijek izobrazbe evaluira se godišnje kroz praćenje kandidata i izvješće koje se prilaže IGA, a u kojem se evaluira postignuće kandidata u gore navedenim točkama.

ZAVRŠETAK IZOBRAZBE ZA EDUKATORA IZ GRUPNE ANALIZE
Izobrazba za stupanj edukatora završava evaluacijom nastupnog predavanja u sklopu edukacijskih ili drugih radionica koje organizira IGA. Nastupnom predavanju osim zainteresiranih sudionika radionice ili edukacijskog programa trebaju prisustvovati barem tri edukatora iz grupne analize od čega je barem jedan član Povjerenstva za izobrazbu. Oni čine Povjerenstvo za nastupno predavanje.
Mogućnost pristupa nastupnom predavanju za stupanj edukatora stječe se ispunjavanjem slijedećih kriterija:- pozitivno izvješće edukatora - sudjelovanje na barem dva skupa iz područja grupne psihoterapije;- aktivna prezentacija barem jednog rada iz područja grupne psihoterapije na stručnim ili znanstvenim skupovima;- objavljivanje barem dva rada iz područja grupne psihoterapije;- održavanje barem dva seminara u sklopu edukacijskih programa IGA ili njegovih podružnica tijekom kalendarske godine;- prezentacija sadržaja barem jednog broja časopisa Group Analysis ili International Journal of group psychotherapy na reading seminarima ili sastancima IGA ili podružnica;- aktivno učešće u radu IGA ili podružnica.
Pozitivnom ocjenom nastupnog predavanje stječe se stupanj edukatora iz grupne analize koju izdaje IGA, a kandidat se upisuje u listu edukatora IGA.

1 sat = 60 minuta

TOP